دوره‌های توان‌مندسازی مدیران


دوره‌های توان‌مندسازی مدیران

مسئله آموزش همواره یکی از مهمترین مسائل توسعه انسانی و تعالی سازمان ها است. آموزش امری است پایان ناپذیر و دستکم تا پایان دوران کار ی شخص می تواند و باید ادامه داشته باشد چرا که آموزش صحیح و دقیق منجر به افزایش و توسعه توانمندی ها و کارآمدی های افراد خواهد شد.

به طور کلی میتوان محتوای آموزشی را در سازمان به دو دسته تقسیم کرد:

 • آموزش های فنی و تخصصی با هدف باال بردن توانمندی های فنی و تخصصی.
 • آموزش های مدیریتی با هدف افزایش توانایی های نرم و اصطالحا Skills Soft مدیران و تصمیم گیران سازمان ها و همچنین توانمندسازی حداکثری آنها.

این مجموعه با تجربه چگال و متنوع در حوزه مدیریت و معماری سازمانی سازمان های مختلف صنعتی، تولیدی، و خدماتی در کشور، با همکاری استادان برجسته دانشگاه های برتر کشور ، و با درک دقیق از مباحث حوزه جامعه شناسی و مطالعات سازمان، اقدام به تعریف دوره های آموزشی مختلف و متنوع در قالب کارگاه های مشارکتی و کوتاه مدت برای مدیران در راستای توانمندسازی و افزایش مهارت های نرم مدیریتی نموده است.

دوره‌های توان‌مندسازی مدیران


تصمیم سازی در سازمان:

تصمیم گیری در زمان و موقعیت مناسب مهم ترین مسئولیتی است که بر عهده مدیران ارشد سازمان قرار دارد.

 • نقش استراتژیک مدیران میانی سازمان در ساخته شدن تصمیمات
 • عوامل عدم تصمیم گیری به موقع
 • استر اتژیهایی برای تغییر تصمیمات
 • زمینه‌های الزم برای یک تصمیم مناسب و به موقع

طول دوره: ۸ ساعت (دو جلسه ۴ ساعته).


تصویر سازی اطلاعات (Visualization Data):

فرض کنید با حجم وسیعی از اعداد طرف هستید. این اعداد همه از واقعیت حکایت میکنند و اما برای ما گنگ هستند تا وقتی نتوانیم نشانشان دهیم.

در این دوره با دو رویکرد تولید گزارشات و تفسیر آنها تلاش خواهیم کرد شیوه های متفاوت نمایش اطلاعات را بررسی کنیم :

 • برای نشان دادن اطلاعات از چه رنگ هایی استفاده کنیم؟
 • انواع نمودارها (ستونی، خطی، دایرهای، و …) برای نشان دادن کدام داده ها مناسبند؟
 • چه داده هایی را می توان کنار هم نشان داد؟
 • چطور فریب داده بازی و داده سازی را نخوریم؟

طول دوره: دو دوره ۶ ساعته (هرکدام دو جلسه 3 ساعته).

تصویر سازی اطلاعات


ارتباطات بین فردی در سازمان:

شاید بیراه نباشد اگر روابط و ارتباطات را پرکاربرد ترین و در عین حال مناقشه برانگیز ترین مفهوم در ادبیات مربوط به سازمان بدانیم. دو نفر با قصدهای متفاوت نسبت به موضوعی مشترک به یکدیگر مرتبط می شوند، موقعیتی پدید می آید که به آن موقعیت مواجهه میگوییم.

 • چه راهکارهایی وجود دارد تا یک مواجهه در نهایت شفافیت و همسویی پیش رود.
 • زمینه های وقوع موقعیت های مواجهه بررسی میشوند.
 • تاثیر روابط برون سازمانی کارکنان در روابط کاری آنها نشان داده میشود.
 • و در نهایت توضیح داده خواهد شد که مدیر ان سازمان چگونه میتوانند روابط کارکنان را درک کرده و بر این روابط اثر بگذارند.

طول دوره: دو دوره ۱۶ ساعته (هرکدام چهار جلسه چهار ساعته).